Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 MINSK B.V.

In deze algemene voorwaarden (‘Algemene Voorwaarden’) wordt met MINSK bedoeld: Graphic & Motion graphic design studio MINSK, een B.V., kantoorhoudende te Amsterdam, (1019 LB) aan de KNSM-Laan 87, handelend onder Kamer van Koophandelnummer 75251507.

1.2 Opdrachtgever

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever (‘Opdrachtgever’)
degene die MINSK verzoekt een offerte uit te brengen en/of een Overeenkomst met MINSK aangaat in het kader van het ontwikkelen en/of leveren van een product.

1.3 Producten

In de Algemene Voorwaarden wordt onder Product verstaan: alle door MINSK voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen werken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, (schets)ontwerpen, concepten, logo’s, huisstijlen, advertenties, mailings, fotowanden, jaarverslagen, brochures/folders, websites, films en
andere materialen of (elektronische) bestanden.

1.4 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van de tussen MINSK en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) (‘Overeenkomsten(en)’), alsmede op de door MINSK verstrekte offertes. Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.5 Afwijkende voorwaarden

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.6 Toepasselijkheid met betrekking tot derden

De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met MINSK, in welk kader MINSK zich voor de uitvoering van derden bedient.

1.7 Tegenstrijdige bepalingen

Indien de Overeenkomst een of meerdere met de Algemene Voorwaarden strijdige bepalingen kent, gaat de werking van de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden.

2. Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Offerte

Iedere door MINSK gemaakte offerte is vrijblijvend en geldig gedurende een periode van dertig (30) dagen. MINSK heeft te allen tijde het recht de offerte te herroepen. Bij aanvaarding van dit vrijblijvende aanbod door Opdrachtgever heeft MINSK het recht binnen zeven (7) dagen na aanvaarding het aanbod te herroepen.

2.2 Wijziging overeenkomst

Opdrachtgever is voor de levering van het Product de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien MINSK op verzoek van Opdrachtgever andere en daarmee extra werkzaamheden (meerwerk) moet verrichten die buiten de Overeenkomst vallen, zal MINSK deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan Opdrachtgever factureren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. MINSK is slechts tot uitvoering van de werkzaamheden verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is.

2.3 Overschrijdingen

Overschrijdingen tot 10% (tien procent) van de voor het Product overeengekomen prijs worden als begrotingsrisico door Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

2.4 Omzetbelasting

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), materiaalkosten en eventuele verzend- en koerierskosten tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Uitvoering overeenkomst

3.1 Uitvoeren overeenkomst

MINSK zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal MINSK Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst.

3.2 Werkzaamheden door derden

Indien en voor zover dit naar inzicht van MINSK noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, heeft MINSK het recht om namens en voor rekening van Opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder dat MINSK hiervoor voorafgaande toestemming van Opdrachtgever behoeft.

3.3 Verstrekken van gegevens

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, informatieve en documentatie, waarvan MINSK aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan MINSK worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MINSK zijn verstrekt, heeft MINSK het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan geldende uurtarieven van MINSK aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 Aanvraag offertes toeleveranciers

Indien MINSK op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben, waaraan Opdrachtgever derhalve geen rechten kan ontlenen. Desgewenst kan MINSK namens Opdrachtgever offertes aanvragen.

3.5 Goedkeuring en facturering fasen

Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, heeft Opdrachtgever 7 (zeven) dagen om een fase goed te keuren of feedback te geven. Als MINSK na 7 (zeven) dagen geen gehoor heeft gekregen van Opdrachtgever wordt de fase verondersteld te zijn goedgekeurd en gaat MINSK verder met de uitvoering van de onderdelen die tot de volgende fase behoren. Iedere fase zal apart worden gefactureerd.

3.6 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van het Product wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het Product te controleren en goed te keuren.

Bepaalde Producten zullen pas worden geproduceerd na uitdrukkelijke goedkeuring van zowel Opdrachtgever als MINSK. Indien dit het geval is zal MINSK dit aan Opdrachtgever kenbaar maken. Opdrachtgever dient binnen een redelijke termijn goedkeuring te geven. Op verzoek van MINSK dient Opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk al dan niet per e-mail te bevestigen.

3.7 Termijn van levering

Een door MINSK opgegeven termijn voor het volbrengen van de Overeenkomst heeft een indicatieve strekking en betreft derhalve geen fatale termijn, tenzij uit de aard of de inhoud van de Overeenkomst anders blijkt.

3.8 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van Opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de Overeenkomst.

3.9 Verzending

Indien MINSK het Product of gedeelten daarvan, al dan niet met tussenkomst van derden, op enigerlei wijze aan Opdrachtgever verzendt, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4. Rechten van intellectuele eigendom

4.1 Rechten van intellectuele eigendom

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen alle uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, inclusief, maar niet beperkt tot, het modellenrecht en het auteursrecht, toe aan MINSK. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend MINSK daartoe bevoegd. Indien en voor zover overdracht van (onderdelen van) rechten door Opdrachtgever noodzakelijk is, verbindt Opdrachtgever zich om daartoe alle benodigde medewerking te verlenen.

4.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op tekeningen en modellen, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.

4.3 Naamsvermelding

MINSK is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het Product te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan het Product zonder vermelding van de naam van MINSK in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4 Eigendom bij MINSK

Het in het kader van de Overeenkomst door MINSK tot stand gebrachte Product blijft eigendom van MINSK, ongeacht of dit Product aan Opdrachtgever of aan derden ter hand is gesteld.

5. Gebruik en licentie

5.1 Het gebruik

Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot, zijn betalingsverplichting, uit hoofde van de Overeenkomst met MINSK, verkrijgt Opdrachtgever, voor een nader bij Overeenkomst te bepalen aantal gebruikers een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het Product voor zover dit
betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de Overeenkomst overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Product, waarvoor op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen voor het sluiten van de Overeenkomst aan MINSK schriftelijk bekend te zijn gemaakt.

5.2 Ruimer gebruik

Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van MINSK niet gerechtigd een Product te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan bepaald in de overeenkomst. Voor elk gebruik van een Product, waarvoor geen toestemming is verleend, komt MINSK een direct opeisbare vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 1.500 (vijftienhonderd Euro).

5.3 Wijzigingen

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van MINSK veranderingen in het voorlopige of definitieve Product aan te brengen.

5.4 Eigen promotie

MINSK heeft de vrijheid om de naam van Opdrachtgever en het voor Opdrachtgever ontwikkelde Product te gebruiken voor haar eigen publiciteit, promotie of anderszins.

6. Honorarium

6.1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die MINSK ter uitvoering van de Overeenkomst maakt, voor vergoeding in aanmerking.

6.2 Honorarium voor meerwerk

Indien MINSK door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste Overeenkomst of briefing genoodzaakt is extra of andere werkzaamheden (meerwerk) te verrichten, zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan Opdrachtgever worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Indien MINSK op verzoek van Opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande Schriftelijke instemming van Opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van MINSK. Opdrachtgever is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

Opdrachtgever aanvaardt dat door deze werkzaamheden of prestaties overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.

Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal MINSK Opdrachtgever altijd van tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

7. Betaling

7.1 Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door MINSK nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is Opdrachtgever terstond in verzuim en is Opdrachtgever een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, onverminderd het recht van MINSK onmiddellijke en volledige betaling te eisen. Alle door MINSK gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van Opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand indien MINSK als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% (tien procent) van het factuurbedrag met een minimum van € 200 (twee honderd Euro).

7.2 Vooruitbetaling

Opdrachtgever dient 50% (vijftig procent) van de totale waarde van de Overeenkomst aan te
betalen. MINSK zal niet eerder beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst dan dat deze aanbetaling op de door MINSK aangegeven bank- of girorekening is bijgeschreven. MINSK heeft het recht volledige betaling van kosten, in het bijzonder drukwerk- en fotografiekosten van Opdrachtgever te verlangen, voordat MINSK tot betaling van deze kosten (namens Opdrachtgever) verplicht is. Tevens heeft MINSK te allen tijde het recht om betalingszekerheid te verlangen van een Opdrachtgever.

7.3 Deelfacturering

MINSK heeft te allen tijde het recht over te gaan op deelfacturering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.4 Reclames

Reclames omtrent facturen moeten binnen acht (8) dagen na de dag van verzending van de facturen schriftelijk bij MINSK worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort. Na verloop van voornoemde termijn heeft Opdrachtgever zijn recht terzake verwerkt.

7.5 Geen korting of compensatie

Opdrachtgever verricht de aan MINSK verschuldigde betalingen zonder opschorting, korting of compensatie, behoudens verrekening met op de Overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die Opdrachtgever aan MINSK heeft verstrekt.

7.6 Strekking van gedane betalingen

Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8. Opzegging en ontbinding overeenkomst

8.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, welke opzegging bij aangetekend schrijven dient te geschieden, is Opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe in het kader van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden verschuldigd, ongeacht het recht van MINSK om schadevergoeding te vorderen in verband met de opzegging. Als de voorfactuur is voldaan zal er geen restitutie plaatsvinden.

8.2 Ontbinding overeenkomst door MINSK

Indien de Overeenkomst door MINSK wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever is Opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe in het kader van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden verschuldigd, ongeacht het recht van MINSK om schadevergoeding te vorderen. Gedragingen van Opdrachtgever op grond waarvan van MINSK redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd dat de Overeenkomst wordt volbracht, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3 Schadevergoeding

Naast een vergoeding van de door MINSK geleden schade als bedoeld in dit artikel 8, zal een door Opdrachtgever te betalen vergoeding in ieder geval bestaan uit een percentage van 25% (vijfentwintig procent) van de in de Overeenkomst bepaalde (totaal) prijs, met een minimum van 500 euro. (vijfhonderd)

8.4 Faillissement

Zowel MINSK als Opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij.

8.5 Gebruik product na voortijdige beëindiging

Indien de Overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan het hem ter beschikking gestelde Product te gebruiken en komt elke in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever verstrekte licentie(s) te vervallen.

8.6 Duurovereenkomsten

Wanneer de in het kader van een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden door MINSK bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze Overeenkomst kan slechts worden beëindigd door opzegging bij aangetekend schrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes (6) maanden.

8.7 Overdracht aan derden

Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of plichten voortvloeiend uit de Overeenkomst(en) over te dragen aan een of meerdere derde(n) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MINSK.

9. Garanties en vrijwaringen

9.1 Vrijwaring voor aanspraken van derden

Opdrachtgever zal MINSK en de door MINSK ingeschakelde derde(n) vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van Opdrachtgever en/of derden met betrekking tot het door MINSK aan Opdrachtgever geleverde (gedeelten van het) Product, waaronder te verstaan, maar niet beperkt tot, de toepassingen of het gebruik van het Product. Opdrachtgever vrijwaart MINSK en de door MINSK ingeschakelde derde(n) voor enige aanspraken van Opdrachtgever en/ of derde(n) op intellectuele eigendomsrechten terzake van de door Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

Indien inbreuk(en) op enig(e) intellectuele eigendomsrecht(en) en/of op een ander recht wordt gemaakt en MINSK en/of de door MINSK ingeschakelde derde(n) terzake aansprakelijk worden gesteld voor deze inbreuk(en), zal Opdrachtgever MINSK en/of de door MINSK ingeschakelde derde(n) schadeloosstellen en alle, ook de met een eventuele procedure samenhangende, kosten geheel voor haar rekening nemen.

9.2 Overige garanties

Uitgezonderd het bepaalde in dit artikel 9, verleent MINSK geen garantie met betrekking tot het Product. Ieder Product dat niet binnen acht (8) dagen na levering is geweigerd of waarover Opdrachtgever bij MINSK binnen deze periode schriftelijk heeft gereclameerd dan wel in gebruik is genomen door Opdrachtgever, wordt geacht te zijn geaccepteerd. Indien er sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zal MINSK daarvan direct schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Opdrachtgever verstrekt MINSK alle bewijzen terzake. Indien uit deze informatie voldoende blijkt dat sprake is van enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, zal MINSK het Product of gedeelten daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van dertig (30) dagen ter keuze van MINSK gratis vervangen of herstellen, mits vervanging of herstel naar oordeel van MINSK redelijkerwijs mogelijk is en Opdrachtgever het MINSK toestaat het defecte Product of een gedeelte daarvan terug te nemen en Opdrachtgever alle medewerking voor herstel of vervanging verleent.

In de gevallen waarin vervanging of herstel niet redelijk of onmogelijk is, zal MINSK aan Opdrachtgever het voor het Product aan MINSK betaalde bedrag restitueren onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het genoten gebruik van het Product. Ook bij restitutie is MINSK gerechtigd het Product terug te nemen en pas tot restitutie over te gaan bij de levering van het defecte Product door Opdrachtgever aan MINSK.

9.3 Normaal gebruik

De in artikel 9.2 genoemde garantie geldt niet indien de schade aan het Product is ontstaan door enig gebruik dat niet aan te merken is als ‘normaal gebruik’ van het Product, nalatigheid of onzorgvuldig gebruik maken van het Product of gedeelten daarvan, onjuiste installatie en/of onderhoud van het Product, maar niet beperkt tot, aanpassingen en herstelwerkzaamheden aan het Product, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MINSK.

10. Overmacht

10.1 Overmacht

Indien MINSK al dan niet tijdelijk aan een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet kan voldoen en dit niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, is sprake van overmacht, waaronder in deze Algemene Voorwaarden onder meer wordt verstaan het niet voldoen aan verplichtingen uit de Overeenkomst als gevolg van ziekte en/of afwezigheid van voor de levering van het Product cruciale medewerkers, niet-nakoming van door MINSK ingeschakelde derden, het niet functioneren van apparatuur of faciliteiten, waaronder het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten en elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, molest en dergelijke, is ieder der partijen indien deze toestand tenminste veertien (14) dagen voortduurt gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

10.2 Gedeeltelijke prestatie

Indien MINSK ten tijde van de overmacht als genoemd in artikel 10.1 nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Aansprakelijkheid

MINSK is niet aansprakelijk voor:

a. Fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld;
b. Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;

c. Fouten van, door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden;

d. Gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;

e. Fouten in het Product, indien Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel niet binnen acht (8) dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk heeft gereclameerd;

f. Fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het geleverde Product door anderen dan MINSK;

g. Schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens(bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door MINSK geleverde Product.

11.2 Beperking aansprakelijkheid

MINSK is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van MINSK voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MINSK.

Indien MINSK toch aansprakelijk gesteld kan worden voor directe schade, dan wordt onder directe schade uitsluitend verstaan:

a. Redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van MINSK aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden;
b. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
c. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.

Indien en voor zover MINSK aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid in alle gevallen begrensd tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van MINSK terzake wordt uitgekeerd.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, de waarde van de facturen die door Opdrachtgever zijn voldaan in de periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment dat de schade is ontstaan, althans voor zover de factuur dat gedeelte van de Overeenkomst betreft waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.3 Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de Overeenkomst is volbracht, tenzij MINSK de aansprakelijkheid terzake heeft erkend. Indien en voor zover de Overeenkomst nog niet is volbracht, vervalt de aansprakelijkheid van MINSK door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de schade is ontstaan, waarbij een serie van incidenten geldt als één (1) incident.

11.4 Kopieën materialen

Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de Overeenkomst is volbracht. Indien Opdrachtgever dit nalaat, kan MINSK niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

11.5 Bewaarplicht

Na het volbrengen van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch MINSK jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens als bedoeld in artikel 11.4 en het door MINSK geleverde Product.

12. Wijziging van de voorwaarden

12.1 Wijzigen en aanvullen

MINSK behoudt het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Reeds gesloten overeenkomsten

Wijzigingen en/of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

12.3 Beëindiging overeenkomst

Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden in werking treden indien deze voorwaarden een zodanige verslechtering van de positie van Opdrachtgever inhouden, dat de Overeenkomst onder deze voorwaarden niet tot stand zou zijn gekomen.

13. Overige bepalingen

13.1 Overdracht aan derden

Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit de Overeenkomst en/of op het Product aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

13.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de Overeenkomst aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van Opdrachtgever aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

13.3 Opschriften

De opschriften in de Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

13.4 Onverbindendheid

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en die zo min mogelijk afwijkt van de nietige of vernietigde bepaling.

13.5 Nederlands recht

Op de Overeenkomst alsmede de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in het arrondissement waar MINSK is gevestigd, is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van de geschillen tussen MINSK en Opdrachtgever.

14. Persoonsgegevens

Indien voor uitvoering van de overeenkomst door de Opdrachtgever persoonsgegevens worden verstrekt, zal MISNK de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de op MINSK rustende verplichtingen op grond van de privacywetgeving, waaronder Europese Verordeningen en de AVG, verwerken.

Dergelijke gegevens vallen nimmer onder het eigendom van MINSK. Gegevens die de Opdrachtgever verstrekt met bovenstaand doel, blijven eigendom van de Opdrachtgever.

MINSK zal de door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan voor uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.

 

 

🇬🇧 Download EN version

🇳🇱 Download NL version